Zgodovina Evrope

History of Europe

© zgodovina.eu

  RAZISKAVE  ŠOLSTVO  POLITIKA  MEDIJI  SORODNO 

To display this page you need a browser that supports JavaScript.

     
   english    deutsch  
      

zapri okno

 

Senžermenska pogodba

St. Germain-en-Laye, 10. September 1919

 

Odstavek V

Varstvo manjšin

 

Člen 62

 

Avstrija se zaveže, da bo pripoznala vse določbe tega odstavka kot osnovne zakone in da ne bo noben zakon, nobena naredba in nobeno uradno poslovanje nasprotovalo tem določbam ali pa več veljalo kot one.

 

 

Člen 63

 

Avstrija se zaveže, da bo dala vsem svojim prebivalcem brez razlike rojstva, državne pripadnosti, jezika, narodnosti ali vere popolno in celostno varnost za življenje in svobodo.
 

Vsi prebivalci Avstrije imajo pravico prosto izvrševati javno in zasebno vsako vrsto vere, religije ali izpovedi, če to ne nasprotuje iavnemu redu in nravnosti.

 

 

Člen 64

 

Avstrija pripozna pravno brez vsake formalnosti za avstrijske državljane vse osebe, ki imajo v času, ko stopi pogodba v veljavo, domovinsko (pristojno) pravico na avstrijskem državnem ozemlju in niso pripadniki kake druge države.

 

 

Člen 65

 

Avstrijsko državljanstvo dobi vsaka oseba pravnim potom edino po dejstvu svojega rojstva na avstrijskem državnem ozemlju in ki ne more dokazati na podlagi istega drugega državljanstva.

 

Člen 66

 

Vsi avstrijski državljani so brez razlike rodu (narodnosti), jezika ali vere pred zakonom enaki in uživajo iste državljanske in politične pravice.
 

Razlike v religiji, veri ali izpovedi ne smejo škodovati nobenemu avstrijskemu državljanu pri uživanju državljanskih in političnih pravic, kakor posebno pri dosegi javnih poslov, činov in dostojanstev ali pri različnih poklicih in obrtih.
 

Nobenemu avstrijskemu državljanu se ne sme omejevati svobodne uporabe njegovega jezika v privatnem, poslovnem, verskem, časnikarskem in drugačnem oziru, kakor tudi ne na javnih zborovanjih.
 

Vkljub uvedbi državnega jezika morajo dobiti nenemško govoreči državljani tudi primerne olajšave pri uporabi svojega jezika pred sodiščem, in to v govoru in pisavi.

 

Člen 67

 

Vsi avstrijski državljani, ki pripadajo narodnim, verskim ali jezikovnim manjšinam, uživajo isto upoštevanje in iste garancije, in sicer pravno in dejansko (rechtlich und faktisch) kakor drugi avstrijski državljani. Predvsem imajo isto pravico na lastne stroške zidati šole, ustanavljati verske in socialne naprave, jih oskrbovati in nadzorovati, in sicer s popolno uporabo svojega jezika in vere.

 

 

Člen 68

 

Kar se tiče javnega pouka, bo avstrijska vlada v mestih in okrajih, kjer stanuje razmeroma precejšnje število državljanov drugega jezika (anderssprachiger) kakor nemškega, dovolila primerne olajšave, da zagotovi v ljudskih šolah otrokom teh avstrijskih državljanov pouk v lastnem jeziku. Ta določba pa ne bo ovirala avstrijske vlade, da uvede na imenovanih šolah pouk v nemščini obligatnim.
 

V mestih in okrajih, v katerih prebivajo precejšnje narodne, verske ali jezikovne manjšine, se bo tem manjšinam od vseh zneskov, ki se bodo za vzgojo, verske in dobrodelne namene iz javnih sredstev v državnih, občinskih ali drugih proračunih nakazovali, zagotovil primeren del v korist in uporabo.

 

 

Člen 69

 

Avstrija soglaša s tem, da vsebujejo določbe prejšnjih členov tega odstavka, v kolikor se nanašajo na osebe, pripadajoče po narodu (narodnosti), vero izpovedi ali jeziku manjšinam, zaveznosti mednarodnega značaja in da se podrede jamstvu zveze narodov; brez privolitve večine v svetu zveze narodov se ne smejo izpremeniti. Nasprotno pa se zavežejo aliirane in asociirane sile, zastopane v tem svetu, da ne bodo odrekle svoje privolitve v izpremembo omenjenih členov, če jo bode odobrila v pristojni obliki večina sveta zveze narodov.
 

Avstrija soglaša s tem, da ima vsak član sveta zveze narodov pravico, vrhovni svet na kršitev ali na nevarnost kršitve katerekoli teh obveznosti opozoriti in da more vrhovni svet tako ukreniti in take navodila dati, ki so v danem slučaju primerna in učinkujoča.
 

Vrh tega Avstrija pritrdi k temu, da je vsak spor, ki nastane med njo in aliiranimi in asociiranimi velesilami ali katerekoli drugo državo, ki je članica vrhovnega sveta zveze narodov, smatrati za sporni slučaj, ki pa ima po določbah člena 14. pogodbene zveze narodov internacionalni značaj. Avstrijska vlada pritrdi, da se vsak tak slučaj, če druga stranka to zahteva, predloži stalnemu mednarodnemu sodnemu dvoru. Proti odloku (odločitvi) stalnega mednarodnega sodnega dvora rekurz ni dovoljen (unzulässig) in ta odlok ima isto veljavo in isto vrednost kakor razsodba, izrečena na podlagi 13. člena pogodbe.

 

Senžermenska pogodba (manjšine)

celotna Senžermenska pogodba (english)

St. Germain

     

nazaj

    
     
   slovensko    deutsch  
     
     
  

Treaty of Peace from St. Germain

St. Germain-en-Laye, 10 September 1919

 

Section V

Protection of Minorities

 

Article 62

 

Austria undertakes that the stipulations contained in this Section shall be recognised as fundamental laws, and that no law, regulation or official action shall conflict or interfere with these stipulations, nor shall any law, regulation or official action prevail over them.

 

Article 63

 

Austria undertakes to assure full and complete protection of life and liberty to all inhabitants of Austria without distinction of birth, nationality, language, race or religion.
 

All inhabitants of Austria shall be entitled to the free exercise, whether public or private, of any creed, religion or belief, whose practices are not inconsistent with public order orpublic morals.

 

Article 64

 

Austria admits and declares to be Austrian nationals ipso facto and without the requirement of any formality all persons possessing at the date of the coming into force of the present Treaty rights of citizenship (pertinenza) within Austrian territory who are not nationals of any other State.

 

 

Article 65

 

All persons born in Austrian territory who are not born nationals of another State shall ipso facto become Austrian nationals.

 

 

Article 66

 

All Austrian nationals shall be equal before the law and shall enjoy the same civil and political rights without distinction as to race, language or religion.
 

Differences of religion, creed or confession shall not prejudice any Austrian national in matters relating to the enjoyment of civil or political rights, as for instance admission to public employments, functions and honours, or the exercise of professions and industries.
 

No restriction shall be imposed on the free use by any Austrian national of any language in private intercourse, in commerce, in religion, in the press or in publications of any kind, or at public meetings.
 

Notwithstanding any establishment by the Austrian Government of an official language, adequate facilities shall be given to Austrian nationals of non-German speech for the use of their language, either orally or in writing, before the courts.

 

 

Article 67

 

Austrian nationals who belong to racial, religious or linguistic minorities shall enjoy the same treatment and security in law and in fact as the other Austrian nationals. In particular they shall have an equal right to establish, manage and control at their own expense charitable, religious and social institutions, schools and other educational establishments, with the right to use their own language and to exercise their religion freely therein.

 

Article 68

 

Austria will provide in the public educational system in towns and districts in which a considerable proportion of Austrian nationals of other than German speech are resident adequate facilities for ensuring that in the primary schools the instruction shall be given to the children of such Austrian nationals through the medium of their own language. This provision shall not prevent the Austrian Government from making the teaching of the German language obligatory in the said schools.
 

In towns and districts where there is a considerable proportion of Austrian nationals belonging to racial, religious or linguistic minorities, these minorities shall be assured an equitable share in the enjoyment and application of the sums which may be provided out of public funds under the State, municipal or other budgets for educational, religious or charitable purposes.

 

 

Article 69

 

Austria agrees that the stipulations in the foregoing Articles of this Section, so far as they affect persons belonging to racial, religious or linguistic minorities, constitute obligations of international concern and shall be placed under the guarantee of the League of Nations. They shall not be modified without the assent of a majority of the Council of the League of Nations. The Allied and Associated Powers represented on the Council severally agree not to withhold their assent from any modification in these Articles which is in due form assented to by a majority of the Council of the League of Nations.
 

Austria agrees that any Member of the Council of the League of Nations shall have the right to bring to the attention of the Council any infraction, or any danger of infraction, of any of these obligations, and that the Council may thereupon take such action and give such direction as it may deem proper and effective in the circumstances.
 

Austria further agrees that any difference of opinion as to questions of law or fact arising out of these Articles between the Austrian Government and any one of the Principal Allied and Associated Powers or any other Power, a Member of the Council of the League of Nations, shall be held to be a dispute of an international character under Article 14 of the Covenant of the League of Nations. The Austrian Government hereby consents that any such dispute shall, if the other party thereto demands, be referred to the Permanent Court of International Justice. The decision of the Permanent Court shall be final and shall have the same force and effect as an award under Article 13 of the Covenant.

  
     

nazaj

    
     
   slovensko    english  
     
     
  

Der Staatsvertrag von St. Germain

St. Germain-en-Laye, 10. September 1919

 

Abschnitt V

Schutz der Minderheiten

 

Artikel 62

 

Osterreich verpflichtet sich, daß die im gegenwärtigen Abschnitt enthaltenen Bestimmungen als Grundgesetze anerkannt werden, daß kein Gesetz, keine Verordnung und keine amtliche Handlung mit diesen Bestimmungen im Widerspruch oder Gegensatz stehe und daß kein Gesetz, keine Verordnung und keine amtliche Handlung mehr gelte als jene.

 

 

Artikel 63

 

Osterreich verpflichtet sich, allen Einwohnern Osterreichs ohne Unterschied der Geburt, Staatsangeh6rigkeit, Sprache, Rasse oder Religion vollen und ganzen Schutz von Leben und Freiheit zu gewahren.
 

Alle Einwohner Osterreichs haben das Recht. öffentlich oder privat jede Art Glauben, Religion oder Bekenntnis frei zu üben, sofern deren Übung nicht mit der öffentlichen Ordnung oder mit den guten Sitten unvereinbar ist.

 

 

Artikel 64

 

Osterreich erkennt von Rechts wegen und ohne irgendeine Förmlichkeit als österreichische Staatsangehörige alle Personen an, die zur Zeit des Inkrafttretens des gegenwärtigen Vertrages das Heimatrecht (pertinenza) auf dem österreichischen Staatsgebiete besitzen und nicht Angehörige eines anderen Staates sind.

 

Artikel 65

 

Die österreichische Staatsangehörigkeit wird von Rechts wegen durch die bloße Tatsache der Geburt auf österreichischem Staatsgebiete von jeder Person erworben, die nicht vermöge ihrer Geburt eine andere Staatsangehhörigkeit geltend machen kann.

 

Artikel 66

 

Alle österreichischen Staatsangehörigen ohne Unterschied der Rasse, der Sprache oder Religion sind vor dem Gesetze, gleich und genießen dieselben bürgerlichen und politischen Rechte.
 

Unterschiede in Religion, Glauben oder Bekenntnis sollen keinem österreichischen Staatsangehörigen beim Genul3 der bürgerlichen und politischen Rechte nachteilig sein, wie namentlich bei Zulassung zu öffentlichen Stellungen, Ämtern und Würden oder bei den verschiedenen Berufs- und Erwerbstätigkeiten.
 

Keinem österreichischen Staatsangehörigen werden im freien Gebrauch irgend einer Sprache im Privat- oder Geschäftsverkehr, in Angelegenheiten der Religion, der Presse oder irgend einer Art von Veröffentlichungen oder in öffentlichen Versammlungen Beschrankungen auferlegt.
 

Unbeschadet der Einführung einer Staatssprache durch die österreichische Regierung werden nicht deutschsprechenden österreichischen Staatsangehörigen angemessene Erleichterungen beim Gebrauche ihrer Sprache, vor Gericht in Wort und Schrift geboten werden.

 

Artikel 67

 

Österreichische Staatsangehörige, die einer Minderheit der Rasse, Religion oder Sprache, angeh6ren, genießen dieselbe Behandlung und dieselben Garantien, rechtlich und faktisch, wie die anderen österreichischen Staatsangehörigen; insbesondere haben sie dasselbe Recht, auf ihre eigenen Kosten Wohltätigkeits-, religiöse oder soziale Einrichtungen, Schulen und andere Erziehungsanstalten zu errichten, zu verwalten und zu beaufsichtigen mit der Berechtigung, in denselben ihre eigene Sprache nach Belieben zu gebrauchen und ihre Religion frei zu üben.

 

 

Artikel 68

 

Was das öffentliche Unterrichtswesen anlangt, wird die österreichische Regierung in den Städten und Bezirken, wo eine verhältnismäßig beträchtliche Zahl anderssprachiger als deutscher österreichischer Staatsangehöriger wohnt, angemessene Erleichterungen gewahren, um sicherzustellen, daß in den Volksschulen den Kindern dieser österreichischen Staatsangehörigen der Unterricht in ihrer eigenen Sprache erteilt werde. Diese Bestimmung wird die österreichische Regierung nicht hindern, den Unterricht der deutschen Sprache in den besagten Schulen zu einem Pflichtgegenstande zu machen.
 

In Städten und Bezirken, wo eine verhältnismäßig beträchtliche Anzahl österreichischer Staatsangehörger wohnt, die einer Minderheit nach Rasse, Religion oder Sprache angeh8ren, wird diesen Minderheiten von allen Betragen, die etwa für Erziehung, Religions- oder Wohltätigkeitszwecke aus öffentlichen Mitteln in Staats-, Gemeinde- oder anderen Budgets ausgeworfen werden, ein angemessener Teil zum Nutzen und Verwendung gesichert.

 

 

Artikel 69

 

Österreich stimmt zu, daß, soweit die Bestimmungen der vorstehenden Artikel des gegenwärtigen Abschnittes Personen berühren, die nach Rasse, Religion oder Sprache Minderheiten angehören, diese Bestimmungen Verpflichtungen von internationalem Interesse darstellen und unter die Garantie des Völkerbundes gestellt werden, Sie können nicht ohne die Zustimmung der Mehrheit des Rates des Völkerbundes abgeändert werden. Die im Rate vertretenen alliierten und assoziierten Machte verpflichten sich dagegen, keiner Abänderung der erwähnten Artikel ihre Zustimmung zu verweigern, die durch die Mehrheit des Rates des Völkerbundes in entsprechender Form gutgeheißen werden sollte.
 

Österreich stimmt zu, daß jedes Mitglied des Rates des Völkerbundes das Recht haben soll, die Aufmerksamkeit des Rates auf jede Verletzung oder Gefahr einer Verletzung irgendeiner dieser Verpflichtungen zu lenken und daß der Rat in einer Weise vorgehen und solche Weisungen geben könne, die im gegebenen Falle geeignet und wirksam erscheinen könnten.
 

Österreich stimmt außerdem zu, daß im Falle einer Meinungsverschiedenheit über Rechts- oder Tatfragen, betreffend diese Artikel, zwischen der österreichischen Regierung und irgendeiner der alliierten und assoziierten Hauptmächte oder jeder anderen Macht, welche Mitglied des Rates des Völkerbundes ist, diese Meinungsverschiedenheit als ein Streitfall anzusehen ist, dem nach den Bestimmun en des Artikels 14 des Völkerbundvertrages internationaler Charakter zukommt. Die österreichische Regierung stimmt zu, daß jeder derartige Streitfall, wenn es der andere Teil verlangt, dem ständigen internationalen Gerichtshofe unterbreitet werde. Gegen die Entscheidung des ständigen Gerichtshofes ist eine Berufung unzulässig und hat die Entscheidung die gleiche Kraft und denselben Wert, wie eine auf Grund des Artikels 13 des Vertrages getroffene Entscheidung.

  
     
     
     
     
     
  © zgodovina.eu.  -  kopiranje vsebine brez dovolenja je prepovedana  
  Stran je bila nazadnje spremenjena 29.07.2012  
     
     
  

nazaj